ข้อมูลแผนงานและงบประมาณ

  • แผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี พ.ศ. 2565 – 2567        ดาวน์โหลด

  • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567_1          ดาวน์โหลด

  • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567_2         ดาวน์โหลด

  • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567_3         ดาวน์โหลด

  • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566             ดาวน์โหลด

  • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565             ดาวน์โหลด