เครื่องสับหญ้าอเนกประสงค์

จัดทำโดย
1.  นางสาวสุพรรณี ร่วมรักษ์
2. นางสาวปัทมา ไชยเสนา
3. นางสาวธิดาภร วามะลุนและคณะ

ครูที่ปรึกษา
1.  นายมงคล ใจหาญ
2. นายอาทิตย์ การะเกษ
3. นายเชวงศักดิ์ แก้วเนตร
4. นายณัฐพงศ์ สุหงษา
5. ร.ต.ต.หญิงปาริชาด ขันบุตรศรี