พันธกิจ (MISSION)

  • สร้างและพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรมสมัยใหม่ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  • การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

  • ขับเคลื่อนงานฟาร์มสู่ฟาร์มอัจฉริยะ

  • ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์