อัตลักษณ์ (Identity)

“ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำสู่ผู้ประกอบการสมัยใหม่”