นโยบายสถานศึกษา

นโยบายสถานศึกษา

  1. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอน
  2. พัฒนางานฟาร์มสู่งานฟาร์มเชิงธุรกิจ
  3. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถความเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะ ให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
  1. พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
  2. ส่งเสริมสนับสนุนกีฬา นันทนาการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3. ส่งเสริมสนับสนุน นักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการที่ดี และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการดำรงชีวิต
  4. จัดการศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชน