วิสัยทัศน์ (VISION)

มุ่งสร้างและพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรมสมัยใหม่

น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม