สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
ระบบทวิภาคี  ประจำปีการศึกษา  2559 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด...
เชิญร่วม... กรอกแบบสอบถามกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์)  << คลิกเพื่อกรอกข้อมูล >>
                    ตั้งแต่บัดนีั้จนถึง  19  สิงหาคม  2559